Destek

Destek

Kullanıcı Bilgileri
Son Hizmet Alınan Firma Bilgileri
Destek Alınacak Konu ve Detayları

KİŞİSEL VERİLERE ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Bu “Kişisel Verilere ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni”
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri Sahibi”), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Veri Sorumlusu
Kişisel Verilere ve Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin bilgilendirme metnine ait veri sorumlusu Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup; Merkez adresi Kısıklı Caddesi No:2A/2, Ak İş Merkezi, Altunizade Üsküdar 34662 İSTANBUL’dur. Mersis Numarası 0609000682900011, Ticaret Sicil Numarası 209892-157441’dır. İletişim bilgileri www.link.com.tr web sitesinde ayrıca yer almaktadır.

Kişisel Veri Nedir ?
6698 Sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’nun (KVKK) Madde 3 d) bendine göre; “d) Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmaktadır. 

Kişisel Verilerin
İşlenmesi Nedir ?
Kişisel Verilerin İşlenmesi, 6698 Sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’nunda (KVKK) şöyle tanımlanmıştır:

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri Politikamız
Şirket olarak, siz kullanıcılarımıza hizmet verdiğimiz uzun yıllar boyunca, kişisel ve ticari verilerinizin mahremiyetine her zaman saygı gösterilmiştir ve gösterilmeye devam edilecektir. 

Bu metinde “Veri Sahibi”olarak adlandırdığımız kullanıcılarımızın ve çalışanlarımızın verileri, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Borçlar Kanunu vb. kanunlar ve bunlarla ilgili mevzuatın getirmiş olduğu zorunluluklar dahilinde işlenmiş ancak bu zorunluluklar haricinde üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamıştır. 

Personelimiz, Veri Sahibinin kişisel verilerinin korunması konusunda sürekli olarak bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. 

Bu Kişisel Verilere ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni, yasal değişiklikler, Şirket’in veri politikasının değiştirilmesi veya sair sebeplerle zaman zaman güncellenebilir. Güncellemeler bu metnin web sitelerimizde yayınlanması ile geçerlilik kazanır.

 
Kişisel Verileriniz Şirket tarafından Hangi Amaçlarla İşlenmektedir ?

Veri Sorumlusu olarak kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,
 • Satılan ürün Lisanslamaları ve verilen destek hizmetlerinin, faturalandırılabilmesi,
 • Uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması,
 • Her türlü sözleşmenin müzakeresi, imzalanması ve uygulanması,
 • Şirket tarafından satılan yazılımların Lisans, Garanti Süresi ve Güncelleme Sözleşmeleri açısından takip edilebilmesi,
 • Kullanıcılara mevzuat değişikliklerinin duyurulması,
 • Çalışanların, kanal üyelerinin ve müşterilerimizin eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,
 • Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in ticari ilişki içerisinde bulunduğu kişi ve kurumlarla irtibat ve iletişim sağlanabilmesi,
 • Satın alınan ürün ve hizmetlerin bedellerinin ödenmesi,
 • Pazar araştırması yapılması,
 • Kullanıcı istatistikleri oluşturulması,
 • İş başvurularının değerlendirilebilmesi,
 • Yetkili Satıcılık, İş Ortaklığı ve Bayilik başvurularının değerlendirilebilmesi,
 • Şirketin düzenleyeceği toplantılarda katılımcı kayıtlarının oluşturulması,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Şirketin iç ve çevre güvenliği ile Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,
 • Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,
 • Şirket çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,
 • Web Sitesi’nin kullanım analizi,
 • Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.


İnternet Sitemiz üzerinden alınan bilgiler
www.link.com.tr  Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde, web tarayıcınız üzerinden otomatik olarak gönderilen bilgilerinizi alabilir. Bu bilgiler sizin internet servis sunucunuzun IP adresi, işletim sisteminizin ismi ve web tarayıcınızın bilgilerini içermektedir. Tarayıcınız tarafından bize sağlanan bilgiler sizi kişisel olarak tanımlamaz. Biz bu bilgileri web sayfamızı ziyaret edenlerin kullandıkları teknoloji ile uyumla hale getirmek, sitemizi geliştirmek gibi istatistikler oluşturmak için kullanmaktayız.

İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılmaktadır ?
Kişisel verileriniz, izniniz olmadığı sürece bilgilerinizi, kendi bağımsız pazarlama veya ticari amaçlarımız için üçüncü taraflara açıklamayız. Ancak, topladığımız bilgileri şu kurumlara açıklayabiliriz:

 • Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklarımız
 • Mali ve Hukuk Müşavirlerimiz ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer gerçek ve tüzel kişiler
 • Bankalar ve Finans Kuruluşları
 • Yargı Mercileri ve Kamu Otoriterleri

Kişisel Veri Toplama Yöntemlerimiz ve Toplamamızın Hukuki Sebepleri Nelerdir?
Kişisel Verilerinizi, Kanun’un ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın düzenlemeleri gereğince aşağıda belirtilen yöntemlerle toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

Kişisel verileriniz şu yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir : 

 • Şirket’in yazılımlarının kullanıcılara lisanslanması sırasında vermiş olduğunuz bilgiler
 • Her Türlü Sözleşmeler
 • Web sitemizdeki Mail Order formları
 • Web sitemiz üzerinden alınan bilgiler
 • Şirket’e gönderdiğiniz e-postalar
 • Uzaktan Destek uygulamaları
 • Üzerinde teknik inceleme yapabilmemiz için Şirket’e gönderdiğiniz veya Şirket personeli tarafından Uzaktan Destek vb. uygulamalar vasıtasıyla alınan veri yedekleri
 • Şirketin yazılımlarının kullanıcıların bilgisayar sistemlerinde güncellenmesi
 • Şirket’in Merkez ofislerinde güvenlik amaçlı olarak kurulu bulunan kamera sistemleri
 • Şirket’e doğrudan veya aracı kurumlar vasıtasıyla gönderdiğiniz İş Başvuru Formları
 • Basılı veya elektronik ortamda verilen/gönderilen kartvizitler
 • Veri Sahibi ile yapılan yüz yüze görüşmeler

Üzerinde teknik inceleme yapabilmemiz için Şirket’e gönderdiğiniz veya Şirket personeli tarafından Uzaktan Destek vb. uygulamalar vasıtasıyla alınan veri yedekleri incelemenin tamamlanması ve müşteri teslimatı ve kontrolü ardından 24 saat içerisinde kalıcı olarak silinmektedir. 

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Kanundan Doğan Haklarınız.
Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6-Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7-5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
8-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Açık Rıza 
Onayınız bulunmadığı takdirde kişisel bilgilerinizi yüklemeyiniz. 
Şirket, onayınız olmadığı sürece herhangi bir kişisel bilgilerinizi almayacaktır. 

Sizler, bu metni onaylayarak;

 • 18 ve üzeri yaşta olduğunuzu,
 • 18 yaşının altında, ayırt etme gücünü haiz iseniz ve ebeveyninizin veya yasal temsilcinizin rızasını aldığınızı,
 • Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin Kanun’a ve işbu Kişisel Verilere ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni’ne uygun bir şekilde ve belirtilen amaçlarla işlenebileceğini bilmekte, kabul etmekte, onay vermekte olduğunuzu,
 • Şirket’in ve Veri Sorumlusu’nun Kişisel Verilere ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni ile Kanun kapsamında yapılması gereken aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul etmekte olduğunuzu,
 • Bu metni okuduğunuzu, anladığınızı, haklarınızın ve yükümlülüklerinizin bilincinde olduğunuzu

beyan etmektesiniz.